Προοίμιο:

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗ ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.euroinsurance.gr, www.asfaliseme.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

ΟΡΙΣΜΟΙ:

Α) ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗ ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Λιοσίων αρ. 190, με ΑΦΜ 095625231, νομίμως εκπροσωπούμενης. Η εταιρεία λειτουργεί ως ασφαλιστικός πράκτορας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 298/1986.
Β) Δικαίωμα Υπαναχώρησης: ο καταναλωτής / χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παραγγελία μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες χωρίς καμιά ποινή και μάλιστα αναιτιολόγητα. Η προθεσμία του δικαιώματος αρχίζει είτε από την ημέρα σύναψης της σύμβασης εξ' αποστάσεως, είτε από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους και τις πληροφορίες. Το δικαίωμα ασκείται με υποβολή δήλωσης στην έδρα της εταιρείας.
Γ) Ασφάλιση οχήματος: Αναφέρεται στην υποχρέωση ασφάλισης κάθε ΙΧΕ αυτοκινήτου που έχει τόπο συνήθους στάθμευσης της Ελλάδα, για την αστική ευθύνη για ζημίες που ήθελε προκληθούν από την χρήση του έναντι τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, όπου προβλέπονται οι βασικές διατάξεις <<περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης>> και του Ν.2496/1997 που ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.
Γ) Πελάτης: O χρήστης της ιστοσελίδας με το εμπορικό σήμα ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗ ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ή/και ο παρέχων πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κατάρτιση της πρότασης ασφάλισης.
Δ) Πρόταση ασφάλισης: H παροχή από τον Πελάτη στην Εταιρεία όλων των αναγκαίων στοιχείων που περιγράφουν το ασφαλιζόμενο υποκείμενο (όχημα, σκάφος, κλπ) και η επιλογή των καλυπτόμενων κινδύνων, προκειμένου η εταιρεία να διαμεσολαβήσει στην έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Δικαιοπρακτικό θεμέλιο: O σκοπός λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας είναι η με εύκολη ηλεκτρονική πρόσβαση, παροχή δυνατότητας στο χρήστη / καταναλωτή να επιλέξει το κατάλληλο για τις ανάγκες τους ασφαλιστικό προϊόν, επιλέγοντας από τα εμφανιζόμενα στην ιστοσελίδα. Τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά προϊόντα παρουσιάζονται κατόπιν της εισαγωγής από τον χρήστη των αναγκαίων στοιχείων που προσδιορίζουν το ασφαλιστικό υποκείμενο (αυτοκίνητο, σπίτι, σκάφος κ.λπ). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής από τον χρήστη των αναγκαίων στοιχείων συνιστά πρόταση ασφάλισης. Η οριστική ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται με την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον χρήστη / πελάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την κατάρτιση των ασφαλιστικών συμβάσεων, αλλά και αυτές περί προστασίας του καταναλωτή.
2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
3. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα. H ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗ ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν και υπηρεσία που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες , από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.
4. Περιορισμός ευθύνης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗ ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, τιμολόγια), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου <<όπως ακριβώς έχουν>>. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
5. Η ιστοσελίδα www.euroinsurance.gr, www.asfaliseme.gr λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την εμπορία ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ' αποστάσεως, ΚΥΑ Ζ1-629/10.5.2005 / ΦΕΚ Β’ 720/2005) .
6. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λειτουργεί ως ασφαλιστικός πράκτορας, διαμεσολαβώντας μεταξύ του καταναλωτή / χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας και των ασφαλιστικών εταιρειών που παρέχουν προγράμματα ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το Νόμο.
7. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύεται τις εργάσιμες ώρες καi ημέρες την εταιρεία, επικοινωνώντας τηλεφωνικά (210 8542091) ή μέσω email (info@euroinsurance.gr) με αυτήν.
8. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει την ευθύνη της απόφασης για ποιό ασφαλιστικό προιόν από αυτά που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του.
9. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ρητώς αναγνωρίζει και δηλώνει ότι διάβασε και κατάλαβε τους γενικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και το παρόν. Επίσης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση από την Εταιρία όλων των απαραίτητων από το Νόμο Πληροφοριών (αρ. 4§2 περ. η’ του ΝΔ 400/1970), δηλαδή ότι η σύμβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωμα υποβολής παραπόνων στην Εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να δίνει επεξηγήσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από της υποβολής του παραπόνου και ότι σε καμία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί το λήπτη της ασφάλισης από τη νόμιμη δικονομική του προστασία.
10. Η αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας αποτελεί πρόταση για έκδοση ασφαλιστήριου συμβολαίου, το οποίο βασίζεται στα στοιχεία που κατάλληλα δηλώνει ο ΠΕΛΑΤΗΣ στην παρούσα.
11. Ο πρόταση ασφάλισης θα πρέπει προηγουμένως να γίνει αποδεκτή από την ασφαλιστική Εταιρία που επέλεξε ο ΠΕΛΑΤΗΣ.
12. Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση που υπέβαλλε ο ΠΕΛΑΤΗΣ, τότε ο τελευταίος δύναται να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης του Ν. 2496/1997, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ή εντός 14 ημερών, στην περίπτωση που η υπαναχώρηση ασκείται αναιτιολόγητα. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης, η σύμβαση δεν καταρτίζεται.
13. Για κάθε διαφορά από την παρούσα ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.
14. H Εταιρεία τηρεί το απόρρητο όλων των στοιχείων που διαθέτει ο πελάτης όπως ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός κυκλοφορίας, ιπποδύναμη κλπ. Ο Πελάτης κατά την εισαγωγή των στοιχείων του στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώθηκε και αποδέχθηκε την επεξεργασία των στοιχείων του η οποία όμως γίνεται μόνο στο πλαίσιο της ομαλής διεκπεραίωσης της συναλλαγής και της κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης. Αποδέχεται επίσης την διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε προστηθέντες της εταιρείας και τις ασφαλιστικές εταιρείες που προτείνουν τον κατάλληλο για τον πελάτη ασφαλιστικό συμβόλαιο, στο πλαίσιο πάντα της καταρτισθησόμενης σύμβασης. Σε κάθε περίπρτωση ο Πελάτης μπορεί να κάνει χρήσης του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του του Ν. 2472/1997.Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαγούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της παρούσης θα τηρούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.